Điều Khoản Bồi Thường Vận Chuyển Quốc Tế

AOM EXPRESS Co.,Ltd

Email: cskh@aom-express.com

Trụ sở chính: Tòa nhà Hà Đô - Số 2 (Lầu 2) Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điều Khoản Bồi Thường Vận Chuyển Quốc Tế

KHIẾU NẠI CLAIMS

 1. Trách nhiệm của BÊN A:

Party A ’s Responsibilities:

BÊN A bảo đảm rằng người gửi hoặc người nhận phải kiểm tra nội dung hàng ngay khi gửi hoặc nhận, ký xác nhận và ghi rõ tình trạng hàng lúc gửi hoặc nhận trên vận đơn hoặc biên bản nhận hàng. Nếu có bất kỳ sự cố nào liên quan đến mất hàng, bể vỡ, hư hỏng, trầy xước,... BÊN A bảo đảm rằng người gửi hoặc người nhận phải yêu cầu nhân viên giao nhận của AOM EXPRESS lập biên bản sự việc ngay lúc giao nhận hàng hóa có xác nhận của nhân viên AOMX và người gửi hoặc người nhận.

Party A guarantees that the sender or the consignee shall check the content of the shipment at the time of sending or receiving, sign to certify and specify the condition of shipments on the consignment note or minutes of receipt by Party B. If there is any loss and damage, the PARTY A guarantees that the sender or the consignee shall require the authorized person of AOM EXPRESS to take the minutes of any damage at the time of delivery, with endorsement by such authorized person of Party B and the sender or the consignee.

Khi có yêu cầu bồi thường đối với hàng bị mất, hư hỏng, bể vỡ,. BÊN A phải gửi yêu cầu xử lý khiếu nại và bồi thường và kèm theo biên bản sự việc, chứng từ, chứng cứ liên quan (có xác nhận của nhân viên AOMX) cho AOMX trong vòng 06 tháng, kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình của bưu gửi đối với khiếu nại về việc mất bưu gửi hoặc chuyển phát bưu gửi chậm so với thời gian toàn trình đã công bố hoặc 01 tháng, kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận đối với các khiếu nại về việc bưu gửi bị suy suyển, hư hỏng và chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại của mình.

In case of any claims for compensation for loss or damage of goods, Party A shall send a claim and request for compensation together with the minutes of incident, other support documents and evidences (with endorsement by AOMX’s authorized person) to AOMX within 06 months from the expiry date of the estimated delivery schedule for the claims for loss of shipment, or within 01 month from the date AOMX delivers the shipment to the consignee for the claims for damage to the shipments and Party A will be responsible for the contents of complaints.

 1. Trách nhiệm của AOM EXPRESS: Khi nhận được bất kỳ khiếu nại nào của BÊN A về việc hư hỏng, thất lạc, mất mát hàng hóa, giao chậm hơn thời gian toàn trình đối với bưu gửi của BÊN A, BÊN B có trách nhiệm xử lý và phản hồi khiếu nại cho BÊN A theo quy định của Điều 3. dưới đây.

Responsibility of AOM EXPRESS: Upon receipt of any claim by Party A for damage and loss, or delay in delivery time in comparison with the estimated delivery schedule, Party B is responsible for resolving and giving responses to Party A in accordance with Article 1.3 hereunder.

 1. Thời hạn giải quyết khiếu nại:

The period of resolving claim:

 • Trong vòng không quá 2 tháng, kể từ ngày BÊN B tiếp nhận yêu cầu khiếu nại của BÊN A liên quan đến việc mất hoặc hư hỏng bưu gửi, hoặc thời gian chuyển phát bưu gửi chậm hơn so với

thời gian toàn trình đã công bố, BÊN B sẽ xử lý khiếu nại và thông báo kết quả giải quyết khiếu nại bằng văn bản cho BÊN A. Trong trường hợp kết quả giải quyết khiếu nại là BÊN B có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho BÊN A, BÊN B sẽ lập và gửi cho BÊN A Văn bản xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong thời hạn giải quyết khiếu nại nêu trên.

Within not exceeding 2 months, from the date of receipt by Party B of any Party A’s claim for any loss or damage to shipment, or for delay in delivery time in comparison with the announced delivery schedule, Party B shall deal with such claim and give written notice on result thereof to Party A. In case dealing with such claim results in Party B to be responsible for compensation to Party A, Party B shall prepare and send Party A a Determination on compensation responsibilities within the above mentioned period for dealing with claim.

 • Trường hợp BÊN A đồng ý với Văn bản xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do BÊN B lập, BÊN A sẽ ký xác nhận đồng ý vào Văn bản này và gửi lại cho BÊN B không quá 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Văn bản xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại từ BÊN B (“Thời Hạn Trả Lời”).

In case Party A agrees with the Determination on compensation responsibilities prepared by Party B, Party A shall sign as “agreed” on the Determination and send back to Party B no later than 3 working days, as from the date of receipt of the Determination on compensation responsibilities from Party B (“Respond Period”).

 • Trường hợp BÊN A trả lời không đồng ý với đề xuất bồi thường của BÊN B như quy định nêu trên, hoặc BÊN A không trả lời về đề xuất bồi thường của BÊN B như quy định nêu trên trong Thời Hạn Trả Lời, khiếu nại nêu trên sẽ được xem là tranh chấp giữa BÊN A và BÊN B và tranh chấp này sẽ được xử lý theo quy định về giải quyết tranh chấp quy định tại Hợp Đồng này.

In case Party A responses that it does not agree with the compensation proposal by Party B as set out above, or Party A fails to give its responses on compensation proposal to Party B within the Respond Period, the above claim shall be considered as a dispute between Party A and Party B and such dispute shall be resolved in accordance with regulation on dispute resolution set forth herein.

 1. BÊN B không có trách nhiệm giải quyết khiếu nại đối với các khiếu nại sau khi hết thời hạn giải quyết khiếu nại nêu trên.

Party B shall be under no obligation to resolve any claim received after the period of

resolving claim mentioned above.

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI INDEMNIFICA TION

 1. Bên B chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp do vi phạm của bên B khi cung cấp dịch vụ cho BÊN A như sau:

Party B shall be responsible for compensation in case of any breach of Party B in providing service to Party A under this agreement as follows:

 • Đối với dịch vụ bưu chính trong nước:

For domestic services:

 1. Trường hợp bưu gửi bị mất, hư hỏng, hoặc tráo đổi toàn bộ: bồi thường gấp 04 lần cước (đã bao gồm hoàn trả lại cước dịch vụ đã sử dụng) của dịch vụ đã sử dụng;

In case shipment of loss and damage or fraudulent alteration of the whole of a shipment: the compensation amount will be equivalent to 4 times of the postage when posted (including refund the used postage)

 1. Trường hợp BÊN A có mua bảo hiểm hàng hóa hoặc hóa đơn giá GTGT: Đền bù 100% giá trị hàng hóa bị mất mát, tổn thất theo giá trị ghi trong hóa đơn, chứng từ kèm theo, nhưng không vượt quá 30.000.000 VND/ bưu gửi. Nếu không có hóa đơn, chứng từ kèm theo thì giá trị đền bù được tính bằng giá thị trường tại thời điểm phát sinh. Trong trường hợp bưu gửi là hoá đơn GTGT BÊN B có trách nhiệm đền bù theo qui định Bộ Tài chính.

In case Party A buys insurance for shipment or Value-added Tax invoice (VAT invoice): the compensation amount shall be 100% of the value of lost or damaged shipment as specified in the attached invoice and receipt, but not exceeding 30,000,000 VND/shipment. If there is no relevant invoice or receipt, the compensation amount shall be equal to the market price of the shipment for the time being. In cases the shipment is VAT invoice, Party B shall make compensation pursuant to the Ministry of Finance's regulations.

 • Đối với dịch vụ bưu chính quốc tế:

For international services:

Trong trường hợp hỏng hóc, thất lạc, mất mát về Chứng từ và Hàng hoá của BÊN A thì BÊN B có trách nhiệm bồi thường như sau:

In case of damage and loss of Documentation and Goods of Party A, Party B shall pay compensation as follows:

 1. Với chứng từ (20USD/1kg nhưng không quá 100USD trên mỗi Vận đơn) đồng thời hoàn lại tiền cước đã thu của lô hàng.

For documentation (USD 20kg but not exceeding USD100 per consignment note) and refund the charge that Party A paid Party B for carriage in respect of that shipment;

 1. Với hàng hóa (25USD/1kg nhưng không quá 150USD trên mỗi Vận đơn) đồng thời hoàn lại tiền cước đã thu của lô hàng.

For goods (USD 25/1kg but not exceeding USD 150 per consignment note) and refund the charge that Party A paid Party B for carriage in respect of that shipment.

Bất kể các quy định khác trong Hợp Đồng này, trường hợp BÊN A được bồi thường theo Hợp Đồng này, thì BÊN B bảo đảm rằng mức bồi thường tối thiểu mà BÊN A sẽ được hưởng sẽ không thấp hơn mức được quy định dưới đây:

Notwithstanding any other provision in this Agreement, in case Party A is entitled to compensation under this Agreement, Party B guarantees that the minimum compensation amount Party A receives shall be under no circumstance less than the amount provided hereunder:

 • Đối với dịch vụ bưu chính quốc tế được vận chuyển bằng đường hàng không: 09 SDR/kg (được tính theo từng nấc khối lượng 500 gram, phần lẻ được tính bằng 500 gram) nhưng không thấp hơn 30 SDR/bưu gửi, cộng với hoàn trả lại cước của dịch vụ đã sử dụng;

For international postal services transported by air: 09 SDR/kg (calculated under each step of 500-gram weight, the odd part is calculated as 500 gram) but not lower than 30 SDR/postal article, adding the repaid charge amount of used service;

 • Đối với dịch vụ bưu chính quốc tế được vận chuyển bằng phương thức khác: 05 SDR/kg (được tính theo từng nấc khối lượng 500 gram, phần lẻ được tính bằng 500 gram), cộng với hoàn trả lại cước của dịch vụ đã sử dụng.

For international postal services transported by other methods: 05 SDR/kg (calculated under each step of 500-gram weight, the odd part is calculated as 500 gram), adding the repaid charge amount of used service.

BÊN A phải cung cấp đầy đủ các bằng chứng pháp lý về sự tổn thất của bưu gửi cho BÊN A theo qui định của pháp luật Việt Nam. Bên A vẫn phải có trách nhiệm thanh toán cước cho những bưu gửi khác đã gửi trong tháng cho BÊN B.

Party A must provide Party B all necessary legal documents that prove the loss and damage of shipment in accordance with the Vietnamese Law. For avoidance of doubt, Party A shall still pay Party B on time all amounts payable relating other shipments within such month to Party B.

 1. Tiền bồi thường sẽ được BÊN B trả cho BÊN A trong vòng 30 ngày kể từ ngày Văn bản xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại có chữ ký của BÊN A được gửi lại cho BÊN B.

Compensation will be settled to Party A within 30 days from the date the Determination on compensation responsibilities which has been signed by Party A is delivered to Party B.

Tin liên quan
AOM Express Help Chat
Chào bạn! Bạn có muốn chúng tôi hỗ trợ bạn vấn đề gì không ạ ?